REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
targowiskosztuki.pl


Wstęp
§ 1
Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.targowiskosztuki.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, stanowiących jego integralne elementy wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu www.targowiskosztuki.pl.


Definicje
§ 2
Wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami bądź innymi dodatkami wyraźnie odwołującymi się do jego treści;
2. Serwis - serwis internetowy targowiskosztuki.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.targowiskosztuki.pl, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma ArtBus,  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 514519,  NIP: 951-214-41-78, REGON: 142538577
4. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), służąca do przesyłania i odbierania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych) oraz innych danych;
5. Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
6. Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
7. Konto - miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik zarządza swoimi danymi;
8. Strona Użytkownika - miejsce w Internecie zlokalizowane pod indywidualnym adresem w układzie www.targowiskosztuki.pl/Login gdzie prezentowane są  ogólnodostępne informacje, dane oraz zdjęcia (Galeria) zamieszczone przez Użytkownika;
9. Galeria -  miejsce na Stronie Użytkownika, wyświetlające zdjęcia Użytkownika;
11. Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć potrzebne cele.


Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.
§ 4
Podstawowym funkcją Serwisu jest prezentowanie w internecie Stron Użytkowników oraz wymiana informacji o Użytkownikach, w celu promocji dokonań, osiągnięć i artystycznego dorobku Użytkowników.
§ 5
Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu, Skrzynki e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
§ 6
Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.
§ 8
Baza Stron Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) zgromadzonych w Bazie Stron Użytkowników jest firma ArtBus z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przy Bażantarni 13/102 A. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, prawo do zmiany tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Stron Użytkowników.


Usługi
§ 9
Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania swoich danych, galerii zdjęć oraz informacji o wystawach i wydarzeniach artystycznych, w których będą brać udział .
§ 10
Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być udostępnione dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora bez podania przyczyny.
§ 11
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Wszelkie ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
§ 14
Zakres dostępu i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu może być zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.
§ 15
Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.


Uczestnictwo w Serwisie
§ 16
Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po akceptacji postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji zakończoną założeniem Konta.
§ 17
Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail, zarejestrowanej na dowolnej domenie internetowej.
§ 18
Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapami za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, poprzez kolejne działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
§ 19
Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Strony Użytkownika o danym Loginie, zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
§ 20
Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Zabronione jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
§ 21
Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
1. zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
2. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości wszelkich przekazanych danych osobowych oraz materiałów umieszczonych na Stronie Użytkownika, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu;
3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów;
4. wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Stronę Użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Strony Użytkownika przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych może posiadać nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
Powyższy warunek nie dotyczy następujących danych:
a). adres e-mail podany podczas rejestracji;
b). hasło do Konta;
c). kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe.
§ 22
Udostępniając zdjęcia w Galerii, Użytkownik oświadcza, iż:
1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do udostępnienia zdjęć, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w sieci Internet. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet;
2. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie stosownej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
§ 23
Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu mogą być moderowane  przez Administratora, co oznacza, iż Administrator ma prawo odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto i oraz Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści będą niedozwolone z uwagi na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu, dobre obyczaje lub moralność.
§ 24
Powyższy przepis dotyczy również udostępnianych zdjęć w Galerii na Stronie Użytkownika.
§ 27
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostanie bezpowrotnie usunięta z Serwisu Strona Użytkownika.
§ 28
Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika
§ 29
W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator ma uprawnienie do zablokowania Konta danego użytkownika bądź poszczególnych usług Serwisu Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady.
§ 30
Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Strony Użytkownika, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
1. Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu
2. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
3. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
4. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
5. Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
§ 34
Rejestracja oraz założenie konta w Serwisie targowiskosztuki.pl nie jest równoznaczne z możliwością uczestniczenia w stacjonarnych imprezach Targowiska Sztuki.


Zasady
§ 35
Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. W szczególności niedozwolone jest:
1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
2. uprawianie działalności komercyjnej i reklamowej;
3. rozsyłanie spamu czyli niechcianej korespondencji oraz  nie zamówionych informacji handlowych;
4. podejmowanie jakichkolwiek czynności, które są wymierzone bądź działają na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich;
5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§36
Serwis targowiskosztuki.pl jest przeznaczony dla artystów zajmujących się rękodziełem i umożliwiającym zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego. Wbrew regulaminowi serwisu targowiskosztuki.pl jest zamieszczanie treści oraz materiałów 
zakupionych, reklamujących sklepy, firmy, galerie a także osoby trzecie.
Dodawanie prac przez użytkownika musi odbywać się zgodnie z następującymi wytycznymi serwisu:
- technika GRAFIKA obejmuje wyłącznie prace wykonane w technice grafiki tradycyjnej, warsztatowej i nie obejmuje grafiki użytkowej ( m.in. projekty stron www, identyfikacja wizualna firm, projekty graficzne o przeznaczeniu reklamowym, ulotki itd.)
- techniki GRAFIKA, MALARSTWO, RYSUNEK, CERAMIKA, BIŻUTERIA, ZABAWKI, RZEŹBA, WZORNICTWO, TKANINA, PLAKAT, FOTOGRAFIA obejmują wyłącznie prace wykonane odręcznie oraz samodzielnie przez użytkownika i nie obejmują materiałów zakupionych, reklamujących sklepy, firmy, galerie a także osoby trzecie.
- technika INNE obejmuje wszystkie rodzaje indywidualnie wykonanych prac włącznie z grafiką użytkową, projektowaniem graficznym, w tym projektowaniem stron www, identyfikacją wizualną firm itd. Technika INNE nie obejmuje materiałów zakupionych, reklamujących sklepy, firmy, galerie a także osoby trzecie.
Dodawanie prac niezgodne z zasadami i wytycznymi serwisu spowoduje usunięcie konta użytkownika lub usunięcie prac przez administratora.


Reklamacje
§ 37
Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi na adres e-mail admin@targowiskosztuki.pl
§ 38
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zakłóceń wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
§ 39
Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
§ 40
Administrator zastrzega sobie prawo do:
a). ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu rozpoznania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu,
b). dokonywania zmian w Serwisie
c). oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta lub Serwisu.


Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
§ 41
Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści oraz materiały przekazywane i publikowane na Stronach Użytkowników, za ich prawdziwość i autentyczność fotografii.
§ 42
Administrator nie odpowiada za wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
§ 43
Administrator nie odpowiada za zgodność ze stanem rzeczywistym informacji oraz danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie - Administrator nie ma możliwości zweryfikowania ich autentyczności.
§ 44
Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z regulaminu Serwisu, informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim, bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie oraz zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
§ 45
Administrator dołoży starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub działaniem osób trzecich.
§ 46
Administrator zastrzega sobie ewentualne prawo do krótkotrwałego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
§ 47
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, jak również za pobieranie oraz kopiowanie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW czy inne wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie przez osoby trzecie.
§ 48
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych bez winy Administratora awarią sprzętu, bądź sieci Internet, bądź wskutek działania osób trzecich.
§ 49
Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
§ 50
Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania. Serwisu w celu prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej oraz komercyjnej.  Oznacza to, że Użytkownicy wyrażają zgodę na zamieszczanie wszelkich form reklamy na Stronie Użytkownika a także na otrzymywanie  materiałów reklamowych na Skrzynkę e-mail podaną jako kontaktowa podczas rejestracji.
§ 51
Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu targowiskosztuki.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
§ 52
Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych bądź identyfikacyjnych, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze strony osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zgłosić żądanie o zaniechanie przez Administratora ingerencji w materiały publikowane przez Użytkownika. Administrator może wyrazić odmowę wyłącznie w sytuacji, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
§ 53
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania sprzeciwów przez Użytkowników.
§ 54
Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail admin@targowiskosztuki.pl


Zmiany Regulaminu
§ 55
Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
§ 56
Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami, ponieważ zalogowanie się do Serwisu po ukazaniu się ogłoszenia stanowi akceptację nowej treści Regulaminu.
§ 57
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
§ 58
Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.